سامانه جامع سرطان- لیست مراکز درمانی
مراکز شیمی درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
ردیف نام مرکز شیمی درمانی(سرپایی و بستری) وابسته به
۱ مرکز شیمی درمانی بیمارستان ۵آذر گرگان دولتی
۲ مرکز شیمی درمانی بیمارستان پیامبر اعظم گنبد دولتی
۳ بیمارستان طالقانی گرگان دولتی
۴ مرکر خصوصی آقای دکتر پورخانی خصوصی
۵ مرکر خصوصی آقای دکتر خاندوزی خصوصی
۶ مرکر خصوصی آقای دکتر نعیمی خصوصی
۷ مرکز خصوصی میرداماد خصوصی


 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع سرطان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=199.20788.54142.fa
برگشت به اصل مطلب