سامانه جامع سرطان- سرطان خون
تفکیک سن/سرطان خون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 

میزان بروز اختصاصی سنی (در هر ۱۰۰ هزرا نفر) سرطان خون در گروههای سنی مختلف در مردان و زنان استان گستان در شکل زیر نشان داده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع سرطان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=199.20763.54125.fa
برگشت به اصل مطلب