سامانه جامع سرطان- سرطان ریه
تفکیک سن/سرطان ریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
میزان بروز اختصاصی سنی (در هر ۱۰۰ هزرا نفر) سرطان ریه در گروههای سنی مختلف در مردان و زنان استان گستان در شکل زیر نشان داده است.


 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع سرطان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=199.20761.54123.fa
برگشت به اصل مطلب