لیست مراکز تصویربرداری : لیست مراکز تصویربرداری

 | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
 
  نوع کلینیک نام واحد وابسته شهرستان آدرس تلفن
۱ رادیولوژی بیمارستان۵۶۰ ارتش ارتش گرگان بلوار جانبازان ۳۲۲۲۹۵۹۵
۲ رادیولوژی مرکز بهداشتی آق قلا بهداشتی آق قلا خ-خمینی مرکزبهداشتی درمانی شماره ۱ ۳۴۵۲۵۹۱۵
۳ رادیولوژی درمانگاه تخصصی لقمان حکیم بهداشتی مراوه تپه درمانگاه تخصصی لقمان حکیم ۳۵۴۵۹۲۳۰
۴ سونوگرافی درمانگاه تخصصی لقمان حکیم بهداشتی مراوه تپه درمانگاه تخصصی لقمان حکیم ۳۵۴۵۹۲۳۰
۵ رادیولوژی بیمارستان حکیم جرجانی تامین اجتماعی گرگان میدان بسیج-۳۵۷۳۱۱۶۱-۲کد پستی ۳۲۴۲۴۸۸۸-۳۲۴۲۳۸۸۸
۶ رادیولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی گنبد  جاده کمربندی ۳۳۳۸۶۰۶۲-۴
۷ سونوگرافی بیمارستان حکیم جرجانی تامین اجتماعی گرگان میدان بسیج-۳۵۷۳۱۱۶۱-۲کد پستی ۳۲۴۲۵۹۸۸-۴۴۲۵۹۸۹
۸ سونوگرافی بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی گنبد  جاده کمربندی ۳۳۳۸۶۰۶۲-۴
۹ سی تی اسکن بیمارستان حکیم جرجانی تامین اجتماعی گرگان میدان بسیج-۳۵۷۳۱۱۶۱-۲کد پستی ۳۲۴۲۴۸۸۸-۳۲۴۲۳۸۸۸
۱۰ سی تی اسکن بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی گنبد  جاده کمربندی ۳۳۳۸۶۰۶۲-۴
۱۱ پزشکی هسته ای سینا خصوصی گرگان خ ولیعصر عدالت ۳۴ ساختمان مهر ۳۲۲۴۴۱۰۰
۱۲ پزشکی هسته ای صدف خصوصی گرگان خ ولیعصرعدالت ۱۳ مجتمع صدف ۳۲۲۵۲۶۶۵
۱۳ پزشکی هسته ای گلستان خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی-جنب دارروخانه سروش  ۳۳۲۲۱۵۵۰
۱۴ رادیوتراپی میرداماد خصوصی گرگان خیابان میرداماد ۳۲۴۲۸۲۸۲
۱۵ رادیولوژی دکتر حزبی خصوصی آق قلا    ۳۴۵۳۵۸۳۸
۱۶ رادیولوژی بیک نژاد خصوصی بندرترکمن خیابان پاسداران_خیابان شهید ناساری ۳۴۴۳۱۶۱۵
۱۷ رادیولوژی نبی زاده خصوصی بندرترکمن میدان مختومقلی_ جنب ساختمان دکترناظری ۳۴۴۳۱۴۱۵
۱۸ رادیولوژی مهر خصوصی علی آباد خ طالقانی شمالی-ساختمان برزعلی ۳۴۲۳۳۳۳۳ 
۱۹ رادیولوژی بیمارستان فلسفی خصوصی گرگان چهارراه فلسفی روبروی هنرستان شهید نصیری ۳۲۳۲۲۸۸۲-۳۲۳۲۶۷۵۷
۲۰ رادیولوژی بیمارستان مسعود خصوصی گرگان گرگان پارس خیابان فروردین شرقی ۳۲۳۲۴۰۷۱
۲۱ رادیولوژی بیمارستان دکتر موسوی خصوصی گرگان خ ولیعصر عدالت ۱۱ ۳۲۳۳۷۲۵۰-۲
۲۲ رادیولوژی دکترمعتمد خصوصی گرگان  خ-ولیعصرکوچه ایرانشهر ۳۲۲۲۴۳۰۰
۲۳ رادیولوژی دکترنوریانی گلدی خصوصی گرگان خ-ولیعصر ساختمان سینا ۳۲۲۴۰۳۴۰
۲۴ رادیولوژی دکترحجت ا... درویشی خصوصی گرگان خ ولیعصرعدالت ۷ ۳۲۲۴۴۲۳۵
۲۵ رادیولوژی سینا خصوصی گرگان خ -۵آذر -آذر دوم ۳۲۳۲۷۹۸۷
۲۶ رادیولوژی دکتر سنندجی خصوصی گرگان خیابان ولیعصرعدالت ۱۲ ۳۲۲۲۶۸۱۹
۲۷ رادیولوژی دکترطعنه خصوصی گرگان خ ولیعصر روبروی کوچه مردادغربی ۳۲۲۲۳۵۹۶
۲۸ رادیولوژی شفا خصوصی گرگان خ ولیعصرپاساژ لاله طبقه اول ۳۲۳۴۱۲۵۹
۲۹ رادیولوژی مهرگان خصوصی گرگان خ ولیعصرعدالت ۱۴ ساختمان فارابی ۳۲۳۴۲۳۱۵
۳۰ رادیولوژی مرکز تصویر برداری ایزدی خصوصی گرگان ضلع جنوبی میدان فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۲۳۳۵۵۵-۳۲۲۳۳۲۲۲
۳۱ رادیولوژی راد خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۲۱ ۳۲۳۲۷۲۷۰-۳۲۳۲۷۲۵۰ 
۳۲ رادیولوژی دکترسالومه مقصودلو خصوصی گرگان کوی ویلا-جنب بنیادشهید ۳۲۳۵۲۱۹۴ 
۳۳ رادیولوژی افشین رضایی خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۲۲ ۳۲۳۲۰۵۰۱
۳۴ رادیولوژی فک ودهان ودندان خصوصی گرگان خ-ولیعصر -روبروی کلینیک موسوی ۳۲۲۲۷۳۷۹
۳۵ رادیولوژی پارس خصوصی گرگان عدالت ۱۱ ۳۲۳۲۵۱۵۸ 
۳۶ رادیولوژی دکترتوریسادیلمی خصوصی گرگان روبروی سازمان اب-نبش عدالت ۴۷ ۳۲۳۴۴۶۸۶ 
۳۷ رادیولوژی بیمارستان بسکی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۵۵۴۴۴۱-۴۴
۳۸ رادیولوژی بیمارستان برزویه خصوصی گنبد ابتدای خیابان امام زاده غربی ۳۳۲۲۷۱۵۰-۶۰
۳۹ رادیولوژی دکتر عبدالناصر گوکلانی خصوصی گنبد دارایی-ساختمان دکترآقچه لی ۳۳۲۳۳۰۱۰-۲۰
۴۰ رادیولوژی دکترعاشورمحمدی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی-جنب دارروخانه سروش ۳۳۲۲۲۹۸۶
۴۱ رادیولوژی دکتر پورقاضی خصوصی گنبد خ شریعتی ۳۳۲۴۲۶۳۶
۴۲ رادیولوژی دکترکلهر خصوصی گنبد خ طالقانی شرقی ۳۳۲۳۷۳۰۳
۴۳ رادیولوژی دکتررودی خصوصی گنبد خ طالقانی شرقی پاساژ نصیری ۳۳۲۲۲۱۱۴۹
۴۴ رادیولوژی دکتر حسامی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی ساختمان صدرا ۳۳۲۹۴۷۸۹
۴۵ رادیولوژی فک و دهان وصورت خصوصی گنبد طالقانی شرقی مجتمع سینا طبقه ۳ ۳۲۲۳۳۷۰۷ 
۴۶ رادیولوژی دکترآخوندزاده خصوصی گنبد خیابان طالقانی ۳۳۲۲۴۴۵۵ 
۵۰ سونوگرافی دکتر حزبی خصوصی آق قلا   ۳۴۵۳۵۸۳۸ 
۵۱ سونوگرافی دکتر ممشلی خصوصی مینودشت خیالان پاسداران- روبه روی ایستگاه آتش نشانی ۳۵۲۲۷۵۴۸
۵۲ سونوگرافی مهر خصوصی علی آباد خ جنگلده-ساختمان برزعلی ۳۴۲۲۳۳۳۳
۵۳ سونوگرافی دکترتوریسادیلمی خصوصی گرگان روبروی سازمان اب-نبش عدالت ۴۷ ۳۲۳۴۴۶۸۶ 
۵۴ سونوگرافی نگهداری خصوصی گنبد روبروی اورژانس بیمارستان طالقانی ۳۳۲۴۰۰۵۴ 
۵۵ سونوگرافی محمد خورشیدی خصوصی آزادشهر ساختمان سینا ۳۵۷۲۳۹۰۰
۵۶ سونوگرافی آسوده خصوصی بندرترکمن خیابان جمهوری-روبروی مرکز۱شهری ۳۴۴۸۳۸۰۰
۵۷ سونوگرافی مطب خصوصی کردکوی خ-جنگل-مجتمع کیمیا-طبقه ۱ ۳۴۳۵۳۳۶۳
۵۸ سونوگرافی دکترسینه سپهر خصوصی گرگان عدالت۱۸ مجتمع پزشکی تجاری فردیس-طبقه دوم واحد۵ ۳۲۲۲۶۵۱۶
۵۹ سونوگرافی بیمارستان دکتر موسوی خصوصی گرگان خ ولیعصر عدالت ۱۱ ۳۲۳۲۷۲۵۱
۶۰ سونوگرافی دکترمعتمد خصوصی گرگان  خ-ولیعصر-عدالت ۲۳-کوچه ایرانشهر ۳۲۲۲۴۳۰۰
۶۱ سونوگرافی دکترنوریانی گلدی خصوصی گرگان خ-ولیعصر ساختمان سینا ۳۲۲۴۰۳۴۰
۶۲ سونوگرافی دکترحجت ا... درویشی خصوصی گرگان خ ولیعصرعدالت ۷ ۳۲۲۴۴۲۳۵
۶۳ سونوگرافی دکترطعنه خصوصی گرگان خ ولیعصر روبروی کوچه مردادغربی ۳۲۲۲۳۵۹۶
۶۴ سونوگرافی شفا خصوصی گرگان خ ولیعصرپاساژ لاله طبقه اول ۳۲۳۴۱۲۵۹
۶۵ سونوگرافی مهرگان خصوصی گرگان خ ولیعصرعدالت ۱۴ ساختمان فارابی ۳۲۳۴۲۳۱۵
۶۶ سونوگرافی مرکز تصویر برداری گلستان خصوصی گرگان عدالت ۲۹ ۳۲۳۲۲۱۵۰
۶۷ سونوگرافی مرکز تصویر برداری ایزدی خصوصی گرگان ضلع جنوبی تالار فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۲۳۳۵۵۵
۶۸ سونوگرافی دکترسالومه مقصودلو خصوصی گرگان ابتدای کوی ویلا ۳۲۳۵۲۱۹۴ 
۶۹ سونوگرافی راد خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۲۱ ۳۲۳۲۷۲۷۰-۳۲۳۲۷۲۵۰ 
۷۰ سونوگرافی رضایی خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۲۲ ۳۲۳۲۰۵۰۱-۲
۷۱ سونوگرافی پارس خصوصی گرگان عدالت ۱۱ ۳۲۳۲۵۱۵۸ 
۷۲ سونوگرافی امید خصوصی گرگان عدالت ۱۵-ساختمان ایرانیان ۳۲۳۲۵۰۳۱ 
۷۳ سونوگرافی بیمارستان بسکی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۵۵۴۴۴۱-۴۴
۷۴ سونوگرافی دکتر عبدالناصر گوکلانی خصوصی گنبد دارایی-ساختمان دکترآقچه لی ۳۳۲۳۳۰۱۰-۲۰
۷۵ سونوگرافی دکتر پورقاضی خصوصی گنبد خ شریعتی ۳۳۲۲۸۰۰۱
۷۶ سونوگرافی دکترکلهر خصوصی گنبد خ طالقانی شرقی ۳۳۲۳۷۳۰۳
۷۷ سونوگرافی دکترمنیژه رودی خصوصی گنبد خ طالقانی شرقی پاساژ نصیری ۳۳۲۲۲۱۱۴۹
۷۸ سونوگرافی دکتر حسامی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی ساختمان صدرا ۳۳۲۹۴۷۸۹
۷۹ سونوگرافی قابوس خصوصی گنبد خ سبلان روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ۳۳۳۴۵۰۳۰
۸۰ سونوگرافی دکترآخوندزاده خصوصی گنبد خیابان طالقانی ۳۲۲۲۴۴۵۵ 
۸۱ سی تی اسکن دکتر معتمد خصوصی گرگان خ ولیعصرکوچه ایرانشهر ۳۲۲۲۴۳۰۰
۸۲ سی تی اسکن مرکز تصویر برداری گلستان خصوصی گرگان عدالت۲۹ ۳۲۳۲۲۱۵۰
۸۳ سی تی اسکن مرکز تصویر برداری ایزدی خصوصی گرگان ضلع جنوبی تالار فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۲۳۳۵۵۵ 
۸۴ سی تی اسکن بیمارستان فلسفی خصوصی گرگان چهارراه فلسفی ۳۲۳۲۶۷۵۷
۸۵ سی تی اسکن آراد خصوصی گرگان عدالت ۳۴ ۳۲۳۵۳۵۸۵ 
۸۶ سی تی اسکن مرکز تصویر برداری قابوس خصوصی گنبد خ سبلان روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ۳۳۳۴۵۰۳۰
۸۷ ماموگرافی بیمارستان دکتر موسوی خصوصی گرگان خ ولیعصر عدالت ۱۱ ۳۲۳۳۷۲۵۰-۲
۸۸ ماموگرافی مهرگان خصوصی گرگان عدالت۱۴ ۳۲۳۴۲۳۱۵
۸۹ ماموگرافی موسسه  دکتردرویشی خصوصی گرگان عدالت ۷ ۳۲۲۴۴۲۳۵
۹۰ ماموگرافی مرکز تصویر برداری گلستان خصوصی گرگان عدالت ۲۹ ۳۲۳۲۲۱۵۰
۹۱ ماموگرافی مرکز تصویر برداری ایزدی خصوصی گرگان ضلع جنوبی تالار فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۲۳۳۵۵۵ 
۹۲ ماموگرافی آراد خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۳۴ ۳۲۳۵۳۵۸۵ 
۹۳ ماموگرافی دکتر رودی خصوصی گنبد خ طالقانی شرقی پاساژ نصیری ۳۳۲۲۱۱۴۹ 
۹۴ ماموگرافی آرزو نگهداری خصوصی گنبد روبروی اورژانس بیمارستان طالقانی  ۳۳۲۴۰۰۵۴
۹۵ ماموگرافی مرکز تصویر برداری قابوس خصوصی گنبد خ سبلان روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ۳۳۳۴۵۰۳۰
۱۰۴ مرکز تصویر برداری بیمارستان فلسفی خصوصی گرگان بعدازچهارراه فلسفی-بیمارستان فلسفی ۳۴۲۲۶۷۶۵-۷
۱۰۵ مرکز تصویر برداری گلستان خصوصی گرگان خ ولیعصر عدالت ۲۹ ۳۲۴۲۵۹۸۶
۱۰۶ مرکز تصویر برداری مرکز تصویر برداری ایزدی خصوصی گرگان ضلع جنوبی میدان فخرالدین اسعد گرگانی ۳۲۲۳۳۵۵۵  
۱۰۷ مرکز تصویر برداری آراد خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۳۴ ۳۲۳۲۲۱۵۰
۱۰۸ سونوگرافی قابوس طب خصوصی گنبد کمربندی روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ۳۲۲۳۳۵۵۵-۳۲۲۳۳۲۲۲
۱۱۰ سونوگرافی دکترعاشورمحمدی خصوصی گنبد خیابان طالقانی شرقی-جنب دارروخانه سروش ۳۳۲۲۲۹۸۶
۱۱۱ رادیولوژی دکتر حسینی خواه  خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-بین عدالت ۲و۴-ساختمان پونا  ۳۲۵۴۳۴۷۱
۱۱۲ سونوگرافی دکتر حسینی خواه  خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-بین عدالت ۲و۴-ساختمان پونا  ۳۲۵۴۳۴۷۱
۱۱۳ رادیولوژی دکترازاده گرکز خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت۱۴-ساختمان کیوان ۳۲۲۵۱۶۳۸-۱۶۴۸
۱۱۴ سونوگرافی دکترازاده گرکز خصوصی گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۱۴-ساختمان کیوان ۳۲۲۵۱۶۳۸-۱۶۴۸
۱۱۵ سونوگرافی ژرفا خصوصی علی اباد خیابان جنگلده-پاساژ آریا-طبقه زیر زمین ۳۲۳۲۳۱۵۲
۱۱۶ سونوگرافی دکتر مهدی حافظی خصوصی علی اباد خیابان جنگلده-پاساژ اسپانتا-بلوک ۲-طبقه ۳ ۳۲۳۲۳۱۵۲
۱۱۷ رادیولوژی دکتر ایمان محمدی خصوصی کلاله خیابان فراغی -کوچه فراغی سوم ۳۴۲۳۱۳۵۸
۱۱۸ سونوگرافی دکتر آق ارکاکلی خصوصی کلاله نبش انقلاب ۱۱-روبری بخشداری ۳۴۲۴۱۷۷۷
۱۱۹ سونوگرافی دکتر آق ارکاکلی خصوصی کلاله نبش انقلاب ۱۱-روبری بخشداری ۳۵۴۴۳۲۳۲
۱۲۰   دکتر قوانج زاده خصوصی اق قلا خیابان شهید رجائی-کوچه اتحاد۱-ساختمان فارابی ۳۵۴۴۹۳۸۸
۱۲۱ زشکی هسته ای مرکز آموزشی درمانی ۵آذر درمانی گرگان خیابان ۵آذر بیمارستان ۵آذر ۳۲۲۲۰۵۶۱
۱۲۲ رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی ۵آذر درمانی گرگان خیابان ۵آذر ۳۲۲۲۰۵۶۱
۱۲۳ رادیولوژی بیمارستان حضرت معصومه(س) درمانی آزادشهر فلکه الله -جنب کارخانه  پنبه قدیم ۳۵۷۳۷۰۱۷-۳۵۷۳۷۰۰۱
۱۲۴ رادیولوژی بیمارستان آل جلیل درمانی آق قلا کیلومتر۲جاده بندرترکمن ۳۴۲۲۶۷۶۵-۷
۱۲۵ رادیولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) درمانی بندرترکمن بلوارشهد آرخی ۳۴۴۲۴۰۹۱-۳۴۴۲۷۰۲۲
۱۲۶ رادیولوژی بیمارستان شهداء درمانی بندرگز خیابان امام جعفر صادق ۳۴۳۶۲۰۱۰-۱۵
۱۲۷ رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع) درمانی رامیان خان ببین- میدان بسیج ۳۵۸۶۲۶۱۱-۱۳
۱۲۸ رادیولوژی بیمارستان بقیه ا..العظم(عج) درمانی علی آباد بعدازجاده برفتان بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) ۳۴۲۴۰۰۰۱-۷
۱۲۹ رادیولوژی بیمارستان امیرالمومنین(ع) درمانی کردکوی خ-جنگل ۳۴۲۲۵۷۶۸-۳۴۳۲۵۷۶۹
۱۳۰ رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) درمانی کلاله ابتدای بلوار الغدیر ۳۵۲۴۷۹۹۱-۳
۱۳۱ رادیولوژی درمانگاه شبانه روزی  شهداء۱۲ دی درمانی گالیکش مرکز بهداشتی درمانی ۳۵۸۳۷۰۹۲
۱۳۲ رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی ۵آذر درمانی گرگان خ-۵آذر ۳۲۲۲۰۵۶۱
۱۳۳ رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی طالقانی درمانی گرگان  بلوار جانبازان ۳۲۲۲۷۷۲۰
۱۳۴ رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی صیاد درمانی گرگان بلوار صیاد شیرازی ۳۲۲۵۱۹۱۰
۱۳۵ رادیولوژی کلینیک فوق تخصصی دزیانی درمانی گرگان  خ-شهید بهشتی ۳۲۲۶۳۰۶۱-۲
۱۳۶ رادیولوژی بیمارستان طالقانی درمانی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۲۲۳۹۹۷-۸
۱۳۷ رادیولوژی بیمارستان مطهری درمانی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۵۵۱۱۱۲-۱۳-۱۵
۱۳۸ رادیولوژی بیمارستان شهداء درمانی گنبد خ-خمینی جنوبی ۳۳۳۳۸۱۰۰-۳۰۰
۱۳۹ رادیولوژی بیمارستان پیامبراعظم (ص) درمانی گنبد ابتدای جاده اینچه برون ۳۳۲۸۰۱۲۱-۹
۱۴۰ رادیولوژی بیمارستان فاطمه الزهراء درمانی مینودشت خ- پاسداران ۳۵۲۳۱۳۷۵-۶
۱۴۱ سونوگرافی بیمارستان آل جلیل درمانی آق قلا کیلومتر۲جاده بندرترکمن ۳۴۲۲۶۷۶۵-۷
۱۴۲ سونوگرافی بیمارستان امام خمینی(ره) درمانی بندرترکمن بلوارشهد آرخی ۳۴۴۲۴۰۹۱-۳۴۴۲۷۰۲۲
۱۴۳ سونوگرافی بیمارستان شهداء درمانی بندرگز خیابان امام جعفر صادق ۳۴۳۶۲۰۱۰-۱۵
۱۴۴ سونوگرافی بیمارستان بقیه ا..العظم(عج) درمانی علی آباد بعدازجاده برفتان بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) ۳۴۲۴۰۰۰۱-۷
۱۴۵ سونوگرافی بیمارستان امیرالمومنین(ع) درمانی کردکوی خ-جنگل ۳۴۲۲۵۷۶۸-۳۴۲۲۳۹۶۹
۱۴۶ سونوگرافی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) درمانی کلاله ابتدای بلوار الغدیر ۳۵۲۴۷۹۹۱-۳
۱۴۷ سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی ۵آذر درمانی گرگان خیابان ۵آذر ۳۲۲۲۰۵۶۱-۴
۱۴۸ سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی طالقانی درمانی گرگان بلوار جانبازان ۳۲۲۳۴۶۶۴-۳۲۲۲۱۰۲۰-۳۲۲۲۷۷۲۰-۲۲۲۷۷۲۱
۱۴۹ سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی صیاد درمانی گرگان بلوار صیادشیرازی ۳۲۲۵۱۲۹۰
۱۵۰ سونوگرافی بیمارستان طالقانی درمانی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۲۲۳۹۹۷-۸
۱۵۱ سونوگرافی بیمارستان مطهری درمانی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۵۵۱۱۱۲-۱۳-۱۵
۱۵۲ سونوگرافی بیمارستان شهداء درمانی گنبد خ-خمینی جنوبی ۳۳۳۳۸۱۰۰-۳۰۰
۱۵۳ سونوگرافی بیمارستان پیامبراعظم (ص) درمانی گنبد ابتدای جاده اینچه برون ۳۳۲۸۰۱۲۱-۹
۱۵۴ سی تی اسکن بیمارستان بقیه ا..العظم(عج) درمانی علی آباد بعدازجاده برفتان بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) ۳۴۲۴۰۰۰۱-۷
۱۵۵ سی تی اسکن مرکز آموزشی درمانی ۵آذر درمانی گرگان خ ۵آذر ۳۲۲۲۰۵۶۱-۵
۱۵۶ سی تی اسکن بیمارستان صیاد درمانی گرگان بلوار صیادشیرازی  
۱۵۷ سی تی اسکن بیمارستان مطهری درمانی گنبد خیابان طالقانی شرقی ۳۳۵۵۱۱۱۲-۱۳-۱۵
۱۵۸ ماموگرافی کلینیک فوق تخصصی دزیانی درمانی گرگان خیابان شهیدبهشتی ۳۲۲۶۳۰۶۱-۲
۱۵۹ ماموگرافی بیمارستان شهداء درمانی گنبد خ امام خمینی -بیمارستان شهدای ۱۲ دی  
۱۶۱ سونوگرافی کلینیک فوق تخصصی دزیانی درمانی گرگان خیابان شهیدبهشتی ۳۲۲۶۳۰۶۱-۲
۱۶۲ رادیولوژی درمانگاه شفا گستر سپاه کردکوی کردکوی -خیابان بهشتی -بالاتر از بانک ملی مرکزی -جنب کوچه حافظ ۳۴۲۲۲۷۳۱
۱۶۳ رادیولوژی امام جعفرصادق سپاه گرگان روبروی آموزش وپرورش ۳۲۲۲۰۱۲
۱۶۴ رادیولوژی درمانگاه موسی بن جعفر سپاه گرگان خ پاسداران ۳۲۱۸۳۰۳۲
۱۶۵ رادیولوژی درمانگاه شهید مدنی لشکر ۲۵ کربلا گنبد خ- داروئی شرقی ۳۳۲۳۴۴۶۲

دفعات مشاهده: 800 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  کمیته کنترل سرطان گلستان می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | cancer

Designed & Developed by : Yektaweb